AKTUALITY

15. 02. 2016
Informační systém K2: Podnikový software pro úspěšné firmy >><<

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci Informačního systému K2, tedy ERP řešení pro podporu, řízení a kontrolu firemních procesů.

Na něj se pak nabalují ostatní služby v oblasti projektových činností, HW vybavení, konektivity, sítí, cloud computingu a služeb datového centra.

 

Máme za sebou  více než 700 úspěšných implementací ve firmách různých velikostí i oborů. Oproti konkurenci vynikáme především šířkou standardního řešení, která nám umožňuje minimalizovat speciální úpravy na míru a snížit tak dobu implementace, a také otevřeností našeho systému, která umožňuje zákazníkům napojovat na náš systém i svá řešení či řešení třetích stran; k dispozici mají  stejné vývojové prostředí jako naši konzultanti.

 

Velký důraz klademe na uživatelskou přívětivost a intuitivní práci se systémem - jsme partnerem UX asociace, která se snaží bojovat ze lepší povědomí o důležitosti uživatelského prostředí v praxi. Uživatele systému u našich zákazníků se navíc snažíme sami vzdělávat, každý rok pro ně pořádáme desítky bezplatných seminářů a webinářů.

 

Významnou výhodou Informačního systému K2 je jeho schopnost růst s firmou - máme zákazníky, kteří s jedním systémem vyrostli z desítky uživatelů na aktuální stovky. Oproti konkurenčním řešením máme výhodu také v tom, že nedělíme týmy na implementační a servisní – o řešení se vždy stará stejný tým, který měl na starost implementaci. V následném servisu tak mají konzultanti vždy naprostý přehled o nasazeném řešení a úpravy jsou tak rychlejší, stabilnější a levnější.

 

Týmy mají již přes deset let stejné leadery s nadoborovými zkušenostmi a jejich péče si váží i naši klienti - 97,2 % našich zákazníků je podle posledního průzkumu s našimi službami spokojeno.

 

Naše řešení a služby již několik let využívají například společnosti:

  • BV elektronik s.r.o.
  • ELVAC a.s.
  • ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
  • Mikroelektronika spol. s r.o.

 

Podrobné informace o našich službách a produktech najdete na našich webových stránkách www.k2.cz.

11. 02. 2016
IBM >><<

Prediktívna analytika - príklady projektov IBM pri riešení prediktívnej údržby

Príkladom prediktívnej udržby je plne automatizovaný proces v strojárskej spoločnosti, ktorý  analyzuje dáta o výrobnej linke v reálnom čase a  rýchlo identifikuje typické stavy zlyhania, a identifikuje ich príčinu. Aktuálne informácie o stave zariadení sú vyhodnocované a na ich základe je upravovaný plán údržby týchto zariadení, s cieľom uskutočnenia kontrolných prehliadok práve v takom čase, aby sa predišlo prípadnému zlyhaniu zariadenia. So zmenami prevádzkových podmienok je aktualizovaná spoľahlivosť každej časti zariadenia. Algoritmy, ktoré sú súčasťou systému pre riešenie prediktívnej údržby sú schopné predikovať spoľahlivosť každého zariadenia v budúcnosti, čo ovplyvňuje realizáciu kontrolných prehliadok v optimálnom čase, z pohľadu efektivity nákladov. Toto riešenie eliminuje potreby odstávok výrobnej linky kvôli pravidelným preventívnym údržbám v čase, keď to ešte nie je potrebné.

 

Zákazníci potrebujú získať hlbší pohľad na príčiny a kombinácie okolností, ktoré viedli k poruchám počas záručnej doby jej výrobkov. Pomocou riešenia prediktívnej údržby, sú schopní analyzovať svoje existujúce dáta spojené s problémami počas prevádzky. Na základe týchto informácií boli uskutočnené úpravy v konštrukcii výrobkov. Výsledkom bolo 5 percentné zníženie prípadov reklamácií, 50 percentné zníženie opakovaných opráv. 

10. 02. 2016
Elektrotechnická asociace ČR >><<

Elektrotechnická asociace České republiky je organizace zaměstnavatelů, která vstoupila do roku 2016 se změněným názvem. Tak jako se mění společnost, mění se průmysl a proměňuje se také elektrotechnická asociace.

Změna názvu neznamená odklon od tradičních hodnot, ale další rozvíjení nových činností, které zjednoduší a zefektivní podnikání. Budeme ještě více rozvíjet podporu digitálních inovací, automatizace procesů, efektivitu a celkové zvyšování konkurenceschopnosti. Velkým tématem je pro nás průmysl 4.0 a jeho zavádění do praxe. Jak již bylo řečeno, tradiční služby neopouštíme – úspěšně vám pomáháme s exportem, dotačním poradenstvím, úsporami energií nebo třeba získáváním kvalitní pracovní síly.

S námi získáváte odborné know-how, cenné kontakty a etickou lobby v elektrotechnice i mimo ni. Asociace sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie. Kromě vlastního kolektivního vyjednávání s odbory, což je základ sociálního dialogu, komunikujeme dále s příslušnými orgány státní správy (Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem životního prostředí) a samozřejmě naší zastřešující zaměstnavatelskou organizací, Svazem průmyslu a dopravy ČR. Našim členům umožňujeme účast na tvorbě nových legislativních norem, při práci v odborných skupinách a dalších činnostech. Podporujeme etické podnikání, a také se aktivně hlásíme k etickému kodexu SPČR. Naše činnost se řídí stanovami a programovým prohlášením; tyto dokumenty jsou zveřejněny na oficiálních stránkách asociace www.electroindustry.cz.

9. 02. 2016
ELCOM, a. s. >><<

Společnost ELCOM, a. s. podniká v oblasti silnoproudé elektrotechniky a průmyslové automatizace.

Společnost ELCOM byla založena v roce 1990 jako společnost s ručením omezeným. V roce 1996 byla transformována na akciovou společnost. Původně zamýšlené inženýrské středisko pro oblast elektromagnetické kompatibility ve výkonových systémech se postupně rozrostlo na středně velkou firmu s cca 170 kmenovými zaměstnanci. Společnost ELCOM, a. s. podniká v oblasti silnoproudé elektrotechniky a průmyslové automatizace. V pěti divizích (Aplikovaná elektronika, Pohony, Realizace a inženýrink, Výroba a Virtuální instrumentace) dislokovaných v Praze, Brně, Ostravě a Bystřici nad Pernštějnem. 

 

Firma se specializuje na vývoj a výrobu speciálních napájecích zdrojů, regulovaných pohonů vyšších výkonů pro nízké i vysoké napětí, zejména do prostředí s nebezpečím výbuchu, kompenzační zařízení nízkého a vysokého napětí a rozvodných zařízení s vyššími nároky na zajištění elektromagnetické slučitelnosti celého systému.  Na bázi virtuální instrumentace společnost ELCOM, a. s. vyvíjí, vyrábí a dodává zařízení pro monitoring a řízení kvality elektřiny, měřicí, testovací a vyhodnocovací systémy pro řízení kvality elektrických zařízení, komponentů a sestav pro automobilový průmysl s využíváním průmyslových robotů a strojového vidění. Společnost je finálním dodavatelem zkušeben a zkušebních zařízení elektrických strojů, přičemž využívá vlastní konstrukce speciálních zkušebních zdrojů s nízkým harmonickým zkreslením a zákaznicky vyvíjené řídicí a vyhodnocovací systémy.  

 

2. 02. 2016
AutoCont CZ a.s. >><<

AutoCont CZ je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí od roku 1990.

K rychlému rozvoji v prvních deseti letech přispěla výroba vlastní značky osobních počítačů a systematické budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě. V druhém desetiletí své existence se AutoCont CZ zaměřil na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu, čímž se postupně propracoval mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti rozsáhlých a složitých ICT projektů.

 

Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to vše přispělo k tomu, že je AutoCont CZ v současné době největším a nejvýznamnější českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií.

 

AutoCont CZ je součástí AutoCont Holdingu, do kterého dále patří například slovenská ICT společnost AutoCont SK nebo největší dodavatel CAD řešení Autodesk v České republice firma CAD Studio.

26. 01. 2016
Elektrotechnická asociace ČR pořádá 17. února konferenci Připraveno pro průmysl 4.0 >><<

Industrie 4.0, Industrial Internet Consortium, Industry 4.0, Digital Fabrication, Advanced Manufacturing a v České republice iniciativa Průmysl 4.0.

Jen několik z řady názvů iniciativ spojených ve světě s fenoménem čtvrté průmyslové revoluce. Jaké nároky však klade na konkurenceschopnost českých firem a jak se mají na novou éru inteligentních továren připravit? O tom budou diskutovat odborníci zabývající se touto problematikou jak z pohledu průmyslu, tak i z pohledu širšího, se zástupci průmyslových firem 17. února v Obecním domě v Praze na konferenci Připraveno pro průmysl 4.0.

 

„Není nač čekat. Jsme malou otevřenou ekonomikou, která je ve vlastním zájmu nucena držet krok nejen s  nadnárodními korporacemi, které mají v České republice svá zastoupení nebo výrobní podniky, ale i s vysoce specializovanými podniky z celého světa, které jsou velmi často technologickými lídry ve svých průmyslových odvětvích. Proto by měla každá průmyslová firma už nyní začít pracovat na vlastní koncepci zapojení se do tohoto procesu. Na konferenci Připraveno pro průmysl 4.0 chceme firmy seznámit s celou šíří a všemi aspekty iniciativy Průmysl 4.0, která není jen digitalizací vlastní průmyslové výroby, na kterou bývá velmi často zjednodušována. Zároveň chceme na konkrétních příkladech ukázat způsob implementace myšlenek Průmyslu 4.0 ve stávajících strukturách firem,“ říká Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, která konferenci společně s firmou Exponex organizuje. 


Konference Připraveno pro průmysl 4.0 se koná 17. února v prostorách Obecního domu v Praze.

 

Úvodní blok otevře Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR. Projekt Národní iniciativy Průmysl 4.0 není jen pokračováním třetí průmyslové revoluce, ale zcela novým a kvalitativně naprosto odlišným stupněm chápání celého řetězce činností. „Zabývá se tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí,“ upřesňuje Muřický. 

Jiří Holoubek se ve své přednášce zaměří na specifika českého průmyslu a jeho připravenost z pohledu Průmyslu 4.0. „Je třeba si uvědomit, že se nejedná o pouhou „vyšší formu automatizace průmyslové výroby“ nebo o její digitalizaci. V rámci čtvrté průmyslové revoluce budou vznikat zcela nové kyberneticko-fyzické systémy schopné pořídit, bezpečně ukládat, zpracovat a selektivně předávat obrovská množství dat dokumentujících veškeré procesy spojené nejen s vlastní průmyslovou výrobou, ale i činnostmi, které jí předcházejí a stejně tak, které probíhají po jejím ukončení.  Propojením internetu věcí, lidí a služeb bude možné řídit nejen veškerý vnitřní chod firmy, ale i efektivně komunikovat s jejím „digitálním okolím“ i včetně například státní správy“ konstatuje Holoubek. 

Konference nabídne na 30 odborných přednášek zaměřených na témata inteligentní továrna budoucnosti od definování digitální strategie na horizontální a vertikální úrovni přes datovou architekturu integrovanou v celém hodnotovém řetězci až po novou inteligentní továrnu propojující on-line a off-line svět v jeden plně integrovaný a ekonomicky výkonný celek. 

 

Projekt Průmysl 4.0 není jen na papíře
Řada českých firem už jeho části realizuje. „Zapojili jsme se do významných světových iniciativ, ať již Industrie 4.0 v Německu nebo Industrial Internet v USA a pracujeme na rozvoji našeho portfolia,“ říká Vladimír Kysela, ředitel divize Procesní automatizace a ředitel pro strategický rozvoj společnosti ABB ČR. „Už dnes máme výrobky, systémy či řešení, které jsou na úrovni 4.0. Chceme stát v čele tohoto nového směru vývoje a podílet se na vytváření nové podoby průmyslu, v níž jsou výrobní systémy schopné autonomní výměny informací, nezávislé činnosti i vzájemné kontroly.“

Záštitu nad konferencí Připraveno pro průmysl 4.0 převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, hlavními partnery jsou společnost PILZ a ABB. 

„Téma Průmysl 4.0 je pro firmy nové a stále ještě neuchopené. Konference Připraveno pro průmysl 4.0 je pro ně platformou, kde se mohou setkat s odborníky, kteří se mimo jiné i podílí na přípravě národní strategie. Na základě informací a myšlenek, které na konferenci zazní, by měly její účastníci začít přemýšlet o tom, co je v budoucnosti čeká, kde jsou nové příležitosti a dát jim vodítko, jak tento inovativní proces začít v jejich firmách prosazovat,“ říká Aleš Pohl, ředitel společnosti EXPONEX, spolupořadatel akce.

5. 11. 2015
Programový výbor >><<

Představujeme Vám programový výbor pro konferenci Připraveno pro průmysl 4.0

Eduard Muřický

Náměstek ministra pro sekci průmyslu, MPO

Vladimír Mařík

Ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze, předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR

Milena Jabůrková

Členka představenstva SPČR, vedoucí Expertního týmu pro digitální ekonomiku

Radek Špicar

Viceprezident SPČR

Jiří Holoubek

Prezident Českomoravské elektrotechnické asociace a člen představenstva SPČR zodpovědný za Průmysl 4.0